POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez PKFO sp. z o.o. traktujemy bardzo poważnie i dbamy, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO.Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis jest PKFO Sp. z o.o, z siedzibą we Warszawie, ul. Mickiewicza 35/13, 01-625 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000522213; NIP: 5252592190, REGON: 147358785.

Skontaktować się z nami można w następujący sposób:
TELEFON: 733-632-774
POCZTA E-MAIL: CENTRALA@PKFO.PL
STRONA WWW:HTTPS://PKFO.PL

Jak mogę skontaktować się z inspektorem danych osobowych?

Wysyłając wiadomość mailową na adres: IOD@CENTRALA.PL.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 • – udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przed zawarciem umowy,
 • w celu świadczenia naszych usług, weryfikacji jakości i zadowolenia ze świadczonych usług, zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a PKFO Sp. z o. o. oraz promocji produktów własnych,
 • dokonania rozliczeń,  
 • obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
 • archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa.Twoje prawa.

PKFO Sp. z o. o.   nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody użytkownika. Zgoda użytkownika jest zawsze dobrowolna, a jej niepodanie uniemożliwia realizacji celu w jakim miałaby być wyrażona

 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy,

 • niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych, administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń,

 • przepisy prawa.

PKFO sp. z o. o. wyraźnie pyta o zgodę.

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Udzielenie odpowiedzi osobie, lub kontakt zwrotny z osobą, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy, w tym „Zamów rozmowę” oraz „Umów spotkanie”

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku gdy są Państwo stroną umowy.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo wstępują oraz utrzymania kontaktów biznesowych.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Wysyłka treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych produktów, aktualnej oferty) pocztą elektroniczną.

Dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia.

W zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Realizacja żądań osób, rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.

Wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Świadczenie usług pośrednictwa finansowego, w tym dopasowania i przesłania aktualnej oferty usług finansowych

Dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Osoby podające naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do:

 • wglądu do informacji na swój temat,

 • sprostowania – gdy zmianie ulegnie np.; nr telefonu,

 • usunięcia swoich danych osobowych,

 • przeniesienia danych (jeżeli będzie to technicznie możliwe),

 • ograniczenia ich przetwarzania,

 • do wniesienia sprzeciwu – dotyczy to np. profilowania, jeżeli będziemy je przeprowadzać.

Prosimy o kontakt z nami, jeżeli będzie chcieli Państwo skorzystać z przysługujących praw.

W celu skorzystania z prawa do wniesienia skargi:

Należy skontaktować się Urzędem Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Komu udostępniamy informacje o Tobie?

Odbiorcami danych osobowych są (w zakresie uregulowanym umowami i właściwymi przepisami prawa):

 •  pracownicy i współpracownicy,
 • instytucje finansowe, z którymi współpracujemy,
 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

Kiedy koniczne jest podanie danych?

Podanie danych osobowych jest konieczne gdy:

 • Skorzystasz z formularza kontaktowego, wypełnisz wniosek, umówisz spotkanie/rozmowę, złożysz zamówienie na naszej stronie internetowej

 • Skontaktujesz się z nami przy pomocy naszego profilu na Facebooku, Instagram, Youtube, LinkedIn, Twitter.

Podstawą prawną w przypadku powyższych jest zgoda właściciela danych osobowych.

Konsekwencje nie podania danych:

Brak zgody oznacza brak możliwości prowadzenia dalszych rozmów, konsultacji – brak możliwości świadczenia usług przez PKFO Sp. z o. o.
Jeżeli podstawą prawną jest umowa bądź dążenie do jej zawarcia, to podanie danych jest potrzebne do jej zawarcia. Brak podania wymaganych informacji oznacza brak możliwości zawarcia umowy.

Jak długo przechowujemy dane?

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. Dane są przez nas usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów podmiotów innych niż PKFO Sp. z o.o., które zostały zamieszczone na stronach internetowych PKFO Sp. z o.o.  gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów PKFO Sp. z o.o. oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pliki cookies:

Serwis korzysta z tzw. plików cookies, które przetwarzają dla celów statystycznych Państwa dane osobowe. Serwis korzysta z plików cookies oferowanych przez usługę Google Analytics firmy Google. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Przewiń do góry