Spokojna upadłość konsumencka

Czego potrzebujesz?

Upadłość konsumencka

upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to używając potocznego języka (i tylko takim będziemy się tutaj posługiwali) proces prawny, którego celem jest oddłużenie osoby fizycznej. Postępowanie upadłościowe jest przeprowadzone w taki sposób, aby zaspokoić wierzycieli chociaż w minimalnym stopniu. Nadrzędnym celem postępowania jest oddłużenie(powrót dłużnika do społeczeństwa i funkcjonowanie w nim), a nie pełne zaspokojenie wierzycieli. To oznacza, że w sytuacji gdy zarobki, majątek dłużnika podczas prowadzonego postępowania upadłościowego nie wystarczą na pokrycie długów wskazanych we wniosku, ale dłużnik będzie realizował warunki otrzymania upadłości konsumenckiej (o tym mowa w dalszej części ) to zostanie oddłużony – nastąpi Sądowe umorzenie długów. Właśnie na tym polega upadłość.

Więcej o sprawach związanych z upadłością konsumencką, o których prawdopodobnie nie słyszałeś, napisanych mało formalnym językiem dowiesz się czytając ten wpis. Dzielę się wiedzą i doświadczeniem, które zdobywam po dziś dzień zaczynając we wrześniu 2008 roku, czyli w bardzo ciekawych czasach – środek kryzysu finansowego z lat 2007-2009. Ten okres mocno dotknął moją rodzinę i wiem, że mając tą wiedzę, którą mam dzisiaj sprawy mogłyby potoczyć się inaczej.

Kiedyś niechętnie – bo wstyd, dzisiaj otwarcie dzielę się tym co nam się przytrafiło i jak można radzić sobie z problemami finansowymi, które mają wiele odsłon. Upadłość konsumencka to jedno z rozwiązań, ale nie jedyne. Dlatego od kilku lat bardzo chętnie pomagam osobom z problemami finansowymi. Zapraszam Cię do kontaktu. W tym celu możesz zamówić bezpłatną konsultacje. Ale zanim to zrobisz, aby nam się konkretniej rozmawiało proszę Cię o przeczytanie tej publikacji. Tu znajdziesz 100 % prawdy i faktów na temat upadłości.

Albert Ligman

Doradca Albert Ligman
na czym polega upadłość konsumencka

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to jedyna szansa na uwolnienie się od długów raz na zawsze, gdy szanse na ich spłatę przekraczają nasze możliwości finansowe. To inaczej bankructwo,  osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (firmy też mogą, o tym w kolejnym wpisie). Postępowanie upadłościowe jest przeprowadzone w taki sposób, aby zaspokoić wierzycieli chociaż w minimalnym stopniu. Nie musisz spłacać wszystkiego. Dla niektórych to mało realne, zastanawiają się jak to w ogóle możliwe. Jest to możliwe. Dla naszych klientów to prawdziwa ulga, radość i łzy szczęścia. Pomogliśmy wielu Polakom się oddłużyć i zacząć godnie żyć. Warto umówić spotkanie i porozmawiać o upadłości. Dołącz do ludzi, którzy zaczęli nowe finansowe życie. Porzuć strach przed nieznanymi telefonami, windykatorami czy komornikami.

Nowa upadłość konsumencka

upadłość konsumencka 2020

Upadłość konsumencka 2020 – jak było przed zmianami (czyli przed 24 marca 2020)

Poza spełnieniem warunku nie prowadzenia działalności gospodarczej w momencie złożenia wniosku oraz wejścia w fazę niewypłacalności powyżej 3 miesięcy należy podkreślić fakt, że aby sąd przychylił się do wniosku dłużnika, dłużnik musi wykazać, że stan jego sytuacji finansowej, w którym się obecnie znajduje to wynik działań całkowicie niezależnych od dłużnika. Oznacza to, że w momencie gdy dłużnik zaciągał zobowiązanie np. pożyczkę, był zdolny do regulowania i całkowitej spłaty zobowiązania zgodnie z załączonym harmonogramem. Życie pisze różne scenariusze, i z powodów oraz okoliczności niezależnych od dłużnika jego możliwości do regulowania zobowiązań pogorszyły się. 

Przykłady niektórych czynników niezależnych od dłużnika to: choroba ( również uzależnienie np. od hazardu, alkoholu, narkotyków czy innych środków ), pojawienie się konkurencyjnej firmy na rynku, zwolnienie z pracy nie z winy dłużnika, trudna sytuacja rodzinna. Czasami można też uznać iż czynnikiem tym jest kryzys gospodarczo-finansowy czy też wzrost miesięcznej raty spowodowanej wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Wszystko to zależy od ogólnej sytuacji w jakiej znajduje się dłużnik, od tego jak się w niej znalazł i wreszcie od uznania sądu.

Ten stan upadłości konsumenckiej utrzymywał się do 24 marca 2020 roku. Tak było. Teraz jet inaczej.

upadłość konsumencka 2021

Upadłość konsumencka 2021

Najważniejszą, ale to najważniejszą zmianą w upadłości konsumenckiej od 24 marca 2020 roku jest fakt, że upadłość otrzyma każdy dłużnik. Sąd od 24 marca 2020r. nie będzie rozpoznawał w jaki sposób doszło do nie wypłacalności dłużnika.  Nie będzie miało znaczenia to czy do swojej sytuacji finansowej doprowadził: specjalnie, świadomie, w skutek rażącego niedbalstwa lub w inny sposób. To oznacza, że konsument lub przedsiębiorca, który zawinił, bo np. zawarł niekorzystne umowy i tak będzie mógł dostać upadłość.

Jest to o tyle ważna zmiana, że zanim ją wprowadzono sądy musiały oddalać wnioski dłużników, którzy mieli coś na sumieniu lub podejmowali decyzje, które w ocenie Sądu pogorszyły ich sytuację materialno finansową.

Ważna informacja: ogłoszenie upadłości, a oddłużenie to dwie inne sprawy i o tym będzie w dalszej części tej publikacji.

PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄ TRAKTOWANI JAK KONSUMENCI

Sytuację prawną osób fizycznych, niezależnie od tego czy dana osoba jest przedsiębiorcą, czy też nie zmienia i ujednolica  Nowelizacja Ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku. To scalenie dotyczy zarówno przebiegu procedury upadłościowej, jak i przyznanych w jej toku uprawnień.

Przejawem tego zrównania, jest między innymi możliwość otrzymania przez przedsiębiorcę środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Przywilej ten mogli dotychczas otrzymać tylko konsumenci. Jest to istotna zmiana z punktu widzenia przedsiębiorcy, która nie pozwala mu zostać bez żadnych środków. Środki te odpowiadają średniemu przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w okolicy za okres od 6 do 24 miesięcy. To znaczy, że jeżeli w toku postępowania stracisz nieruchomość, to otrzymasz ze sprzedaży tego mieszkania od 6 do 24 krotności na wynajem podobnej nieruchomości.

Nowe regulacje chronią też dochody przedsiębiorcy w sposób umożliwiającym mu pokrywanie kosztów jego niezbędnego utrzymania. Ustawodawca przewidział możliwość indywidualnego określenia zakresu wyłączenia części dochodu przedsiębiorcy z masy upadłości, tak aby pozostawiona mu kwota wystarczała na życie.

co daje upadłość konsumencka

Co daje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jakkolwiek dziwnie to zabrzmi daje: wolność finansową. Upadłość uwalnia od długów. To rozwiązanie prawne, które w Polsce w takiej formie (forma, która działa) funkcjonuje dopiero od kilku lat. Upadłość konsumencka zwalnia nas z odpowiedzialności za długi, jakie powstały podczas naszego życia. Życie pisze różne scenariusze, przecież każdy mógł popełnić błąd lub zostać oszukany. Czy przez to mam żyć jak przysłowiowy „dziad” do końca swoich dni i nie mieć za co jeść, za co płacić rachunku za media. Czy przez to, że mam problemy finansowe ma cierpieć moja rodzina (długi przechodzą na spadkobierców). 

Upadłość konsumencka to nie wstyd. To przywilej wyczyszczenia swojego salda zadłużenia i zaczęcie Nowego Finansowego Życia. Życie masz tylko jedno. Jeżeli masz problemy, warto je odciąć i przeżyć godnie resztę swojego życia.

kto może ogłosić upadłość konsumencką

Kto może ogłosić upadłość konsumencka?

Zacznijmy od tego, że z punktu formalno-prawnego pełna nazwa wniosku o ogłoszenie upadłości to: 

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. 

To oznacza, że na dzień składania wniosku dłużnik nie może prowadzić działalności gospodarczej. Działalność musi być zamknięta (nie mylić z zawieszeniem działalności ) – musimy ją definitywnie zamknąć, czyli wykreślić z CEIDG. Ten wpis jest poświęcony dla osób fizycznych. Jeżeli masz firmę i żyjesz z niej to Twoją sprawę omówimy w kolejnym wpisie, a tymczasem zapraszam na konsultację. 

Do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, kwalifikuje się dłużnik, który wykazuje swoją niewypłacalność. Dłużnik jest nie wypłacalny, jeżeli utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań, a opóźnienia w spłacie przekraczają 3 miesiące.

kto nie dostanie upadłości konsumenckiej

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej.

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką

Sąd rozpatrujący Twój wniosek oddali – czyli ogłoszenie upadłości okaże się nie możliwe jeżeli:

 • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, było prowadzone postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika
 • jeżeli w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku dłużnik dostał upadłość, ale nie wykonał planu spłaty
 • jeżeli w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość jako przedsiębiorca, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • jeżeli w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość sądownie uznano, że dłużnik dokonał czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli np. ucieczka z majątkiem, sprzedaż bliskim itp.

Ważna informacja !

Pomimo wystąpienia okoliczności na wskutek, których sąd powinien oddalić wniosek, sąd jednak może tego nie zrobić jeżeli przemawiająca tym względy humanitarne czy słuszności. 

Przykłady – względów humanitarnych i słuszności: starość, bardzo wysoki poziom biedy dłużnika, okoliczności w jakich dłużnik działał i w jakich doszło do niewypłacalności.

Względy słuszności i humanitaryzmu są badanie i oceniane przez sąd indywidualnie i odwołują się do wartości pozaprawnych, które dają sądowi pewnego rodzaju swobodę w podejmowaniu decyzji. Nie ma jednoznacznych wytycznych, które w sposób jasny i przejrzysty pokazywałyby co jest względem humanitarnym i słuszności .

upadłość konsumencka długi nie podlegają umorzeniu

Długi, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania:

 • o charakterze alimentacyjnym, 
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, 
 • zobowiązania do zapłaty kar grzywny orzeczonych przez sąd, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
 •  zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
upadłość konsumencka

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Rozpoczęcie procesu upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej rozpoczyna się od prac związanych z przygotowaniem wniosku.

Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jest to czynność, która zabiera najwięcej czasu dłużnikom i wymaga najwięcej zaangażowania. Jeżeli posiadasz dokumenty dotyczące Twojego zadłużenia to gratulujemy, bo szybciej złożysz wniosek i możesz przejść do jego wypełniania. Z naszych obserwacji wynika, że wiele osób zadłużonych jednak nie posiada takiej dokumentacji. Jest to spowodowane tym, że psychicznie radzą sobie z przytłaczającymi problemami finansowymi w taki sposób, że nie odbierają, niszczą, albo od razu wyrzucają do kosza korespondencję od banków, wierzycieli czy komorników. Jeżeli nie posiadasz dokumentacji, lub posiadasz jej część możesz się do nas zwrócić o pomoc. Po zapoznaniu się ze sprawą wskażemy właściwe miejsca i instytucje, od których zdobędziemy te dane – wymaga to znacznego nakładu pracy i czasu, ale uzyskamy tą dokumentację za Ciebie. Te dokumenty są bardzo ważne, ponieważ stanowią fundament wniosku, nie mniej ważny od jego uzasadnienia.

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką.

To część opisowa, musisz opisać swoje życie i wyjaśnić przed Sądem co spowodowało, że masz problemy finansowe- należy napisać prawdę. Sąd nie ocenia czy zrobiłeś dobrze czy źle. Każda sytuacja jest inna i każdy z nas będąc na Twoim miejscu mógłby postąpić tak samo (to znaczy popaść w długi). Masz zadanie przedstawić przed sądem historię popadnięcia w zadłużenie. Treść uzasadnienia musi być spójna i logiczna oraz odnosić się do konkretnych dat. Ta część też czasem sprawia problemy Klientom. Czy pomożemy? Oczywiście, że tak!

Upadłość konsumencka wniosek

Obowiązkowe informacje do wpisania we wniosku.

 • Imię i nazwisko dłużnika (upadłego) , miejsce zamieszkania, numer  PESEL, 
 • Dane dotyczące zadłużenia.  Dłużnik zobowiązany jest podać we wniosku poniższe informacje, w zakresie każdego zadłużenia:
  – nazwa i adres aktualnego wierzyciela,
  – wysokość wierzytelności,
  – termin wymagalności: tj. termin wypowiedzenia umowy, w przypadku braku wypowiedzenia termin wezwania do zapłaty, termin sądowego nakazu zapłaty. Sąd może wezwać do uzupełnia terminu wypowiedzenia umowy,
  – wykaz majątku wraz z wskazaniem miejsc gdzie się znajduje.
 • w przypadku zobowiązań innych niż bankowe lub z instytucji finansowych należy wskazać termin zapłaty wnikający z umowy lub faktury. Jeżeli dłużnik ma inne długi niż bankowe lub z instytucji finansowych powinien wykazać te długi i dołączyć umowy, np. : umowa czynszu lub najmu , pismo związane z zaległością podatkową w US lub ZUS, umowy za prąd/gaz/wodę, umowy pożyczek prywatnych.
 

Inna dokumentacja i informacje, które należy wykazać:

 • wierzytelności: jeżeli posiadasz wierzytelności tzn. osoba lub firma nie zapłaciła Tobie pieniędzy – dokumentację z tym związaną też należy wykazać ( akty notarialne, wyroki sądu, umowy, faktury, kontrakty, inne)
 • wykaz majątku: dom, mieszkanie, grunty, auto, maszyny lub inne wartościowe rzeczy, wskazanie  posiadanych oszczędności

Warto wiedzieć!

Pomagamy w skompletowaniu i znalezieniu odpowiedniej dokumentacji. Zrobimy to za Ciebie.

etapy postępowania w upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka- etapy postępowania.

 Etapy postępowania upadłościowego.

1. Złożenie wniosku o ogłoszenie  upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej wraz z kompletem dokumentów i wniesieniem opłaty sądowej.

2. Uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

3. Wyznaczenie syndyka.

4. Spieniężenie majątku dłużnika przez syndyka.

5. Podpisanie listy wierzytelności. 

6. Zaspokojenie wierzycieli.

7. Ustalenie i zrealizowanie planu spłaty, lub ustalenie braku planu spłaty.

8. Prawomocne ogłoszenie upadłości. 

9. Nowe Finansowe Życie!

jakie dokumenty do upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka – jakie dokumenty

Jakie dokumenty należy skompletować:

Dotyczące zadłużenia: umowy kredytowe, harmonogramy, wypowiedzenia tych umów, wezwania do zapłaty, jeżeli nastąpiła sprzedaż długu to umowy cesji, pisma od komorników, sądowe nakazy zapłaty, grzywny, mandaty, umowy prywatnych pożyczek inne – wszystko co związane z niezapłaconymi, nieregulowanymi terminowo, lub wypowiedzianymi zobowiązaniami finansowymi.

Dotyczące braku zawinienia dłużnika: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy, dokumentacja chorobowa, wyrok rozwodowy, niezapłacone faktury, wyroki sądów, zaświadczenia z zakładów leczenia uzależnień (alkohol , hazard).

Dotyczące sytuacji majątkowej: potwierdzające dochód ( umowa o pracę, decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, inne),  akty notarialne własności nieruchomości, inne umowy stwierdzające posiadanie majątku np. umowa kupna-sprzedaży auta, polisy inwestycyjne, środki na rachunkach ( ROR, inwestycyjnych, maklerskich) postępowania spadkowe, dokumentacja związana z kosztami życia ( np. umowa najmu mieszkania wraz z potwierdzenie opłaty, opłaty za czynsz, media, Internet, leki, bilet miesięczny, paliwo, alimenty,  inne  – stałe wydatki)

Warto wiedzieć!

Pomagamy w skompletowaniu i znalezieniu odpowiedniej dokumentacji. Zrobimy to za Ciebie.

gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka, a właściwy sąd.

Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – wydział gospodarczy, dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Jeżeli dłużnik urodził się, albo całą swoją aktywność zawodową oraz aktywność związaną z długami prowadził np. w Łodzi, ale jakiegoś czasu mieszka np. w Warszawie to właściwym sądem będzie sąd w Łodzi.  Innymi słowy: głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich.

„Turystyka wnioskowa” nie jest wskazana. Słyszałem już o kilku przypadkach, że jakaś firma/prawnik doradził Klientowi, aby wskazał adres zamieszkania w rejonie Warszawy, bo w Warszawie to łatwiej jest. To mit. Wniosek składamy do właściwego dla Ciebie sadu.

Ważna informacja!

Sąd może wezwać do przedstawienia innych dokumentów. Dlatego profesjonalne przygotowanie wniosku jest najistotniejszą kwestią. Gdy sąd wezwie do uzupełnienia dokumentacji, od momentu odebrania korespondencji z sądu będziemy mieli tylko 7 dni na dostarczenie wymaganego dokumentu. W przypadku nie przygotowania się do złożenia wniosku może okazać się, że dostarczenie dokumenty w ustawowy – 7 dniowym terminie okaże się niemożliwe, a to w przypadku braku odpowiedniej argumentacji, którą sąd zaakceptuje może spowodować oddalenie wniosku. Pamiętaj – lepiej złożyć wniosek miesiąc później  ale dokładnie opracowany i z kompletem dokumentów. Warto też skonsultować taki wniosek z naszą kancelaria, aby mieć wiedzę jaki dokumentów sąd może dodatkowo zażądać.

Inna dokumentacja, którą należy wykazać:

Wierzytelności: jeżeli posiadasz wierzytelności tzn. osoba lub firma nie zapłaciła Tobie pieniędzy – dokumentację z tym związaną też należy wykazać ( akty notarialne, wyroki sądu, umowy, faktury, kontrakty, inne)

Upadłość konsumencka co z długami?

Mamy dwa scenariusze:

 • Sąd umorzy długi bez ustalania planu spłaty
 • Sąd ustali plan spłaty, a po wykonaniu planu spłaty (o planie spłaty przeczytasz w dalszej części wpisu) nastąpi sądowe umorzenie długów – to już formalność, pod warunkiem wykonania planu spłaty
Najważniejsze informacje dotyczące planu spłaty znajdziesz w dalszej części wpisu.

Upadłość konsumencka, a alimenty?

Na kwestię alimentów możemy spojrzeć z punktu widzenia dłużnika alimentacyjnego oraz osoby, która otrzymuje alimenty na siebie lub na dziecko.

Dłużnik alimentacyjny:

 • alimenty nie podlegają umorzeniu.

Osoba, która otrzymuje alimenty:

 • takie alimenty nie podlegają zajęciu przez syndyka

Co w sytuacji, gdy ktoś ma (musi lub chce płacić) od niedawna wysokie alimenty na kogoś z rodziny? Po zmianach od 24 marca 2020 roku w uprawnieniach syndyka jest to, że może podważyć zasadność bardzo wysokich alimentów, które powstały niedawno. Pieniądze na alimenty nie podlegają zajęciu przez Syndyka, ale Syndyk może mieć podejrzenie, że zostały stworzony tylko po to, aby zrobić parasol ochronny nad funduszami dłużnika. Takie alimenty mogą zostać unieważnione.

Upadłość konsumencka, a komornik?

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, syndyk zawiadamia komorników i komornicy z urzędu muszą umorzyć wszystkie postępowania. Od tej chwili, od chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie masz obowiązku rozmawiać z komornikiem. Od teraz Twoje interesy reprezentuje Syndyk.

Upadłość konsumencka, a brak majątku? Upadłość konsumencka bez majątku!

Istnieje mit, który brzmi: „Jak nie masz majątku to nie dostaniesz upadłości” To jest tylko i wyłącznie mit. Nie mam pojęcia skąd się wziął. Ten kto nie ma majątku też może odstać upadłość. Jedna z naszych pierwszych spraw to była upadłość na kilka milionów złotych, bez majątku. Klienci dostali upadłość i co więcej z uwagi na osobistą sytuację oraz stan zdrowia te 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) zostało umorzone bez ustalania planu spłaty!

Jak długo trwa upadłość konsumencka?

Jeżeli spojrzymy na to kiedy będziesz w 100% oddłużony to cały proces upadłości konsumenckiej trwa kilka lat. To znaczy od momentu złożenia wniosku do całkowitego oddłużenia może minąć 1-3  lat, a w skrajnych przypadkach nawet do 7,8 lat.

Rozpatrzenie wniosku przez Sąd to kwestia kilku miesięcy. Na długość trwania postępowania upadłościowego ma wpływ:

 • szybkość działania syndyka
 • duża ilość majątku
 • duża ilość długów (nie koniecznie wysokie kwoty, chodzi o liczbę wierzycieli). Szybciej zakończy się postępowanie, w którym ktoś ma 1 milion złotych długu na co składają się 2 kredyty w bankach, a o wiele dłużej będzie trwała sprawa dłużnika, który też ma 1 milion złotych długu ale ma 20 chwilówek, 10 nakazów zapłaty z Urzędu Skarbowego, 5 spraw u osób fizycznych itd.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jej następstwa.

Sąd prowadzący sprawę wydaje postanowienie, w który stwierdza ogłoszenie upadłości lub oddalenie wniosku o upadłość wnioskodawcy. Omówimy teraz sytuację, w której sąd wydaje pozytywne orzeczenie, czyli orzeka o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości wprowadza w życiu już nie dłużnika, a upadłego wiele zmian.

1. W życiu upadłego w miejsce komornika, wchodzi syndyk. To taki komornik, ale od spraw upadłościowych. Zadaniem syndyka jest spieniężenie majątku dłużnika, ustalenia listy wierzytelności, zaspokojenie wierzycieli, reprezentowanie dłużnika przed sądem na drugiej rozprawie celem ustalenia umorzenia długów lub ustalenia planu spłaty. Ponadto syndyk przejmuje korespondencję upadłego (główny cel: sprawdzenie czy dłużnik nie pominął wierzycieli, teraz syndyk odbiera korespondencję i nic mu nie umknie)

2. W przypadku kredytów/pożyczek, które nie są jeszcze postawione w stan wymagalności, z dniem ogłoszenia upadłości są one od razu wymagalne.

3. W przypadku małżonków na mocy  ustawy przechodzą oni w stan rozdzielności majątkowej.

4. Postępowania egzekucyjne są zawieszone (koniec przygód z komornikami), a po uprawomocnieniu postępowania o ogłoszeniu upadłości zostają umorzone.

5. Majątek upadłego staje się tak zwaną „masą upadłości”, z której będą zaspokajani wierzyciele.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości to dopiero pierwszy krok na drodze do „Nowego finansowego życia” i pierwszy krok, który rozpoczyna procedurę całkowitego oddłużenia. Z prawnego punktu widzenia po ogłoszeniu upadłości upadły nie zostaje do razu zwolniony z zobowiązań wobec całego zadłużenia.

 Czynności prowadzące do zwolnienia z długu – umorzenia zobowiązań rozpoczynamy z syndykiem. Podczas spotkania z syndykiem przekazujemy wymaganą dokumentację, ujawniamy majątek,  a syndyk rozpoczyna jego likwidację. Następnie tworzona jest lista wierzytelności, a kolejny krok to ustalenie planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty to comiesięczne wpłaty na rzecz wierzycieli, których wysokość oraz czas trwania  ( maksymalnie 84 miesięcy) ustala sąd. 

Postanowienie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec dłużnika będącego osobą fizyczną,  także jeżeli niewypłacalność dłużnika jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa. Trzeba pamiętać, że nie jest to ze strony sądu obligatoryjne, a jedynie fakultatywne. Może nie oznacza więc iż musi to nastąpić.

Sad może orzec pozbawienie na okres od 1 do 10 lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności,  spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy:

 • będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, albo
 • faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do nie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, albo
 • po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji, lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była z obowiązana z mocy ustawy, albo
 • jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład upadłości, albo
 • jako upady w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim u z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego –komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

Odpowiedzialność karna.

Podanie nieprawdziwych danych.

Kto będąc dłużnikiem albo osobą uprawnioną do reprezentowania dłużnika, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, podaje we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwe  dane – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tej samej karze podlega podawanie nieprawdziwych informacji co do stanu majątku dłużnika.

upadłość konsumencka plan spłaty

Plan spłaty w upadłości konsumenckiej.

Plan spłaty nie polega na spłaceniu wszystkich swoich długów. Przykładowo jeżeli mam 1 milion długów, sąd mi to dzieli maksymalnie na 84 miesiące i mam płaci teraz po 11 900 zł? Nie o to w tym chodzi. Przeczytaj uważnie, bo w tym tkwi cała tajemnica upadłości. 

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie (nie dłuższym niż 84 miesięcy) upadły obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności. Plan spłaty określa jaka część zobowiązania upadłego powstała przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty nie polega na spłaceniu wszystkich długów. W trakcie planu spłaty spłacisz kwotę X i gdy wykonasz plan spłaty to to co nie zostało spłacone – zostanie umorzone!

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność  utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia. Komornik nie pytał ile potrzebujesz na życie, w upadłości to jest ważne. Upadłego ma być stać na zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb. Upadłość to nie kara- to powrót do normalnego życia.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela lub współdłużnika upadłego. To oznacza, że jeżeli ktoś poręczał Tobie kredyt, masz ogłoszoną upadłość, a dług zostanie umorzony to niestety bank będzie żądał spłaty tego długu od poręczyciela.

W okresie wykonywania planu spłaty upadły nie może dokonywać czynności prawnych, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty.

Upadły zobowiązany jest do składania sądowi corocznie do końca kwietnia sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu wykazuje również osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne wynagrodzenie. Do sprawozdania upadły dołącza kopię rocznego zeznania podatkowego.

W przypadku istotnej poprawy majątkowej upadłego ( na wskutek inny niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę ) wierzyciel lub upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty. O zmianie planu spłaty orzeka sąd po wysłuchaniu upadłego i wierzyciela. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

W przypadku niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli, sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela uchyla plan spłaty  chyba, że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Uchylenie planu spłaty = anulowanie upadłości. Wszystkie dług znów są wymagalne, do życia już nie upadłego, a dłużnika wkracza komornik. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Plan spłaty to rzecz „święta” i należy go bardzo sumiennie realizować.

Postanowienie o wykonaniu planu spłaty i umorzeniu zobowiązań.

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości  i nie zaspokojonych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka bez planu spłaty.

W niektórych przypadkach Sąd biorąc pod uwagę okoliczności powstania długów, oraz aktualny stan zdrowia i możliwości zarobkowych upadłego, Sąd może orzec o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Dwoje naszych Klientów było w takiej sytuacji. Co ciekawe jeden z nich miał długi na ok 3 mln złotych, a drugi na ok 120 tysięcy. Wobec obojga orzeczono brak planu spłaty. Wyrok się uprawomocnił i są wolni finansowo. Jeżeli nie jesteś w podeszłym wieku, bardzo schorowany to nie nastawiaj się na brak planu spłaty. 

 

syndyk upadłość konsumencka

Syndyk w upadłości konsumenckiej.

W przypadku ogłoszenia upadłości sąd powołuje syndyka, który zajmie się sprawami upadłego. 

Czynności wykonywane przez syndyka niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości przez sąd (nie wszystkie, tylko te ważne dla Ciebie):

 • niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby trzecie,
 • podejmuje niezbędne czynności celem ujawnienia postępowania o ogłoszeniu upadłości w księdze wieczystej oraz innych księgach czy rejestrach, do których wpisany jest majątek upadłego,
 • przystępuje do likwidacji majątku
 • zawiadamia o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane na podstawie informacji zawartych we wniosku, a także od komornika ogólnej właściwości upadłego,
 • w przypadku gdy upadły przed ogłoszeniem upadłości miał komornika na tzw. wynagrodzeniu, rachunku bankowym czy wierzytelnościach lub innych; wówczas postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. No i teraz to co najistotniejsze dla upadłego. Sumy uzyskane w zawieszonym przez komornika postępowaniu egzekucyjnym , a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Czyli jednym słowem, dłużnik mimo to, iż nie jest już ścigany przez komornika, ma teraz syndyka, który realizuje swoje obowiązki, mając na celu spieniężenie majątku dłużnika i doprowadzenie  tym samym do skutecznego oddłużenia dłużnika i zaspokojenia wierzycieli, chociaż w minimalnym stopniu.
 • w przypadku sprzedaży nieruchomości, uzyskane środki finansowe przekazywane są na pokrycie długów upadłego, sprzedaż następuje po cenach rynkowych w drodze przetargu lub aukcji. Jeżeli sprzedawany jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych upadłego i jego rodziny, z sumy uzyskanej sprzedaży nieruchomości wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu w tej miejscowości w okresie 6-24 miesięcy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
 • zawiadamia placówki pocztowe o ogłoszeniu upadłości. Placówki pocztowe doręczają syndykowi przesyłki adresowane do upadłego. Syndyk wydaje upadłemu przesyłki pocztowe, które nie dotyczą długów lub majątku dłużnika lub których zatrzymanie nie jest potrzebne ze względu na zawarte w nich wiadomości  w kontekście prowadzonego postępowania,
 • zawiadamia o upadłości banki i instytucje,  z którymi upadły zawarł umowę o udostępnienie skrytki sejfowej albo złożył pieniądze lub przedmioty.
 • Syndyk jest zobowiązany podejmować działania z należytą starannością, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie majątku upadłego, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania.
upadłość konsumencka koniec problemów

Zakończenie upadłości konsumenckiej.

Postępowanie upadłościowe uznaje się zakończone po wykonaniu planu spłaty przez upadłego lub po ogłoszeniu przez Sąd upadłości i umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty.