fbpx
Obsługa klienta: Puławska 67, 02-595 Warszawa

Najważniejszą, ale to najważniejszą zmianą w upadłości konsumenckiej od 24 marca 2020 roku jest fakt, że upadłość otrzyma każdy dłużnik. Sąd od 24 marca 2020r. nie będzie rozpoznawał w jaki sposób doszło do nie wypłacalności dłużnika.

Nowa upadłość konsumencka – 8 najważniejszych zmian

1. GŁÓWNA zmiana W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ 2020

Nie będzie miało znaczenia to czy dłużnik do swojej sytuacji finansowej doprowadził: specjalnie, świadomie, w skutek rażącego niedbalstwa lub w inny sposób. To oznacza, że konsument lub przedsiębiorca, który zawinił, bo np. zawarł niekorzystne umowy, wziął kredyt, bo chciał przez tydzień poczuć się jak milioner i tak będzie mógł dostać upadłość.
Jest to o tyle ważna zmiana, że zanim ją wprowadzono sądy musiały oddalać wnioski dłużników, którzy mieli coś na sumieniu lub podejmowali decyzje, które finalnie pogorszyły ich sytuację materialno finansową.
Ważna informacja: ogłoszenie upadłości, a oddłużenie to dwie inne sprawy i o tym będzie w dalszej części tej publikacji.

2. PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄ TRAKTOWANI JAK KONSUMENCI

Sytuację prawną osób fizycznych, niezależnie od tego czy dana osoba jest przedsiębiorcą, czy też nie zmienia i ujednolica Nowelizacja Ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku. To scalenie dotyczy zarówno przebiegu procedury upadłościowej, jak i przyznanych w jej toku uprawnień.
Przejawem tego zrównania, jest między innymi możliwość otrzymania przez przedsiębiorcę środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Przywilej ten mogli dotychczas otrzymać tylko konsumenci. Jest to istotna zmiana z punktu widzenia przedsiębiorcy, która nie pozwala mu zostać bez żadnych środków. Środki te odpowiadają średniemu przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w okolicy za okres od 6 do 24 miesięcy.
Nowe regulacje chronią też dochody przedsiębiorcy w sposób umożliwiającym mu pokrywanie kosztów jego niezbędnego utrzymania. Ustawodawca przewidział możliwość indywidualnego określenia zakresu wyłączenia części dochodu przedsiębiorcy z masy upadłości, tak aby pozostawiona mu kwota wystarczała na życie.

3. MAMY NOWY WZÓR wniosku o ogłoszenie upadłości

Po pierwsze:
Nowy wniosek – nowy wzór wniosku.

Po drugie:
Wniosek+odpis
Zgodnie z art. 24 prawa upadłościowego od 24.03.2020r do wniosku o ogłoszenie upadłości załącza się jeden dodatkowy odpis wniosku wraz z odpisami załączników.

Po trzecie:
Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości składa dłużnik, powinien dołączyć informację czy w jednym z  dwóch ostatnich lat obrachunkowych:
a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników, lub
b) osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, produktów i usług oraz operacji finansowych przekraczających równowartość w złotych 50 milionów euro, lub
c) sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość wartości w złotych 43 miliony euro.

Po czwarte:
Od teraz konieczne jest podanie:
– numeru NIP,  jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku,

– podanie informacji o osiągniętych przychodach i poniesionych kosztach na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku,

– podanie informacji o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,

– informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Upadłość ZOSTAŁA OGŁOSZONA – co dalej?

Samo ogłoszenie upadłości nie jest jednoznaczne z uwolnieniem się od długów, to nie jest jeszcze oddłużenie. To przepustka do dalszych etapów.

Proces postępowania upadłościowego będzie składał się z trzech etapów:

I – postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd sprawdza, czy konsument spełnia konieczne warunki i ogłasza upadłość albo oddala jego wniosek. Ten etap stanie się w dużej mierze formalnością, jeśli tylko dłużnik spełnia wymogi formalne, nic nie zataił, nie robił machlojek z majątkiem w okresie objętym “obserwacją” (o tym w innych publikacjach) rzeczywiście jest niewypłacalny, a sam dłużnik i jego wniosek spełnia wymogi formalne.

II – postępowanie upadłościowe

W tej części postępowania ustala się, jaki majątek posiada dłużnik, sprawa się też jaki miał, i jakie zobowiązania go obciążają. Tutaj następuje także spieniężenie majątku i próba rozdzielenie go pomiędzy wierzycieli, aby pokryć długi (co w większości przypadków naszych klientów nie wystarcza na pokrycie długów). Określany jest też tryb prowadzenia postępowania – czyli w jaki sposób będzie prowadzone to postępowanie.

III – Ustalenia planu spłaty/ brak planu spłaty i umorzenie zobowiązań

Więcej informacji poniżej ( w 5 zmianie – Wydłużony Plan Spłaty Wierzycieli)

4. Nowe trzy tryby (drogi) postępowania upadłościowego

Ponadto zostały  wyodrębnione trzy tryby (trzy nowe drogi prowadzenia sprawy dłużnika) dla etapu II czyli dla postępowania upadłościowego. Zwykły (przewidziany dla przedsiębiorców), uproszczony oraz układ w upadłości. Dla postępowań dotyczących konsumentów wprowadzono tryb uproszczony. Tryb zwykły będzie dotyczył sytuacji gdy jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli czy skomplikowaniem postępowania.

ZWYKŁY TRYB POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:
Tryb zwykły będzie dotyczył sytuacji gdy jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli czy skomplikowaniem postępowania. Tryb ten jest prowadzony z zastosowaniem zasad ogólnych. Postępowanie będzie prowadzone w tym trybie trochę bardziej skomplikowanym ( więcej czynności będzie wykonywanych, postępowanie może trwać dłużej) Dotyczy to osób i firm, które mają wiele składników majątkowych i wielu wierzycieli.

UPROSZCZONY TRYB POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:
Dla postępowań dotyczących konsumentów wprowadzono tryb uproszczony. Tryb uproszczony przewiduje szereg usprawnień mających na celu maksymalne skrócenie postępowań upadłościowych konsumentów. Jednym z jego zalet będzie pominięcie sędziego – komisarza i prowadzenie w zasadzie całego postępowania przez syndyka. Zgłoszenia wierzytelności będą wysyłane bezpośrednio do syndyka. Kolejnym uproszczeniem jest zdjęcie ciężaru obowiązków z syndyka. Nie będzie on sporządzał listy wierzytelności, nie będzie sporządzał okresowych sprawozdań ze swoich czynności (jedynie końcowe). Co więcej  także nie będzie odrębnie sporządzany plan podziału funduszy masy upadłości. Są to istotne zmiany, w ujęciu czasowym, ale  także pod względem finansowym, albowiem nie będą już generowane koszty obwieszczeń w Monitorze Sądowym.

UKŁAD W UPADŁOŚCI JAKO TRYB POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

Ten tryb będzie miał zastosowanie dla dłużników, którzy nie mają pieniędzy albo są trwale nie zdolni do pracy. To tak jakby dostać upadłość, ale  „w zawieszeniu”. Przez 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, upadły będzie miał podobne prawa i obowiązki jak osoby dla, których był prowadzony inny tryb postępowania, czyli osoby,  które realizują plan spłaty. Na przykład będzie musiał składać coroczne sprawozdania finansowe. Upadły, który ma układ otrzyma też ochronę sądu przed wierzycielami, dla długów, które powstały przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego dotyczącego długów sprzed ogłoszenia upadłości.

W czasie ” tego zawieszenia” wierzyciele będą mieli możliwość złożenia wniosku do sądu o ustalenie planu spłaty dla dłużnika. Jeśli sąd uzna ich argumenty, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań. Ten sam efekt może mieć niezłożenie sprawozdania o stanie finansów bankruta w terminie, zatajenie przychodów czy dokona czynności prawnej pogarszającej jego sytuację majątkową (bez zgody sądu). Jeżeli przez 5 lat żaden z wierzycieli nie złoży wniosku, lub wniosek nie zostanie rozpatrzony na korzyść wierzycieli zobowiązania dłużnika zostaną umorzone.

5. Wydłużony plan spłaty wierzycieli

Gdy sąd uzna, że  upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, (na starych zasadach – nie dostałby upadłości). Teraz zostanie ustalony dłuższy plan spłaty wierzycieli i będzie to minimum 36 miesięcy, ale nie więcej niż 84 miesiące ( min3 lata , maks. 7 lat).

Gdyby się okazało, że w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli zostanie ustalony maksymalnie na 12 miesięcy.

W przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli zostanie ustalony na maksymalnie 24 miesiące.

Do okresów spłaty, o których mowa powyżej, zalicza się okres od upływu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ustalenia planu spłaty wierzycieli, chyba że dłużnik nie pokryłby w całości kosztów postępowania tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa.

6. Ułatwienia w zakresie likwidacji majątku

Syndyk po nowelizacji ustawy będzie mógł dokonać samodzielnie wyboru, co do sposobu likwidacji masy upadłości. Syndyk nie będzie już potrzebował zgody sędziego – komisarza na dokonanie sprzedaży poszczególnych składników majątkowych dłużnika. Ma to szczególnie doniosłe znaczenie co do majątku o znacznej wartości, czyli przede wszystkim nieruchomości. Zmiana ta ma na celu przyśpieszenie postępowania upadłościowego, co jest istotne z punktu widzenia upadłego i wierzycieli.

7. Możliwość wyłączenia z masy upadłości niezbywalnych składników majątkowych

Dotyczy to także i przede wszystkim nieruchomości bądź ich ułamkowych części. Na podstawie nowelizacji art. 315 prawa upadłościowego, sędzia – komisarz będzie mógł wyłączyć składniki masy upadłości, w tym nieruchomość lub ułamkową jej część, jeżeli nie można ich zbyć, a dalsze pozostawanie tych składników majątku w masie upadłości jest niekorzystne dla wierzycieli np. ze względu na koszty, które obciążają masę upadłości.

8. Dochód upadłego nie wchodzący do masy upadłości

W art. 63 prawa upadłościowego został dodany ust. 1a–1d, który to określa części dochodu upadłego, które nie wchodzą do masy upadłości. Przepis ten wszedł w życie 24 marca 2020 roku.

Nowelizacja jasno statuuje wysokość kwoty wyłączonej z masy upadłości osoby fizycznej, niezależnie od podstawy prawnej. Nie może być niższa od 150% kwoty, która na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej uprawnia do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Kwota ta obecnie wynosi 1051,50 złotych. W sytuacji gdy na utrzymaniu upadłego są inne osoby kwota wolna od zajęcia nie może być niższa od iloczynu liczby tych osób wraz z upadłym oraz 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota 792 złotych.

Niezależnie od powyższych zapisów, ustawodawca przewidział dodatkowo możliwość określenia przez sędziego – komisarza (na wniosek syndyka bądź upadłego) części dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości. Sytuacja taka będzie jednak przewidziana dla wyjątkowych okoliczności. Konieczne będzie wykazanie szczególnych potrzeb upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu np. koszty związane z pokrywaniem leczenia lub innych wydatków ponoszonych w związku ze zdrowiem upadłego lub osób pozostających na jego utrzymaniu. Na postanowienie sędziego – komisarza będzie przysługiwało upadłemu i wierzycielom zażalenie.

Comments (1)

[…] zł, pozostały dług w wysokości 80.000 zł zostanie spłacony w miesięcznych ratach  tzw. plan spłaty, a to co nie zostanie spłacone zostanie w całości umorzone. Gdyby to była egzekucja komornicza, […]

Leave a comment